Privacy Policy

Pedicurepraktijk Horst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe Pedicurepraktijk Horst omgaat met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Horst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag ik om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig zou hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn toegepast  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Horst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Rechtstreeks declareren van een behandeling bij podotherapeut of zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht (dat ik u op uw toestemming mag behandelen).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Horst de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Meisjesnaam;
Adres;
Postcode en woonplaats;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Naam huisarts of behandelend arts;
Gegevens over de gezondheid die betrekking hebben op de behandeling;
BSN Nummer voor declaratie bij podotherapeut of zorgverzekeraar.
Indien nodig zullen er digitaal foto’s worden gemaakt van uw voeten om vooruitgang van de behandeling te controlleren en voor eventueel collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. Deze fotos worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Horst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van het (klanten) administratiesysteem.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Pedicurepraktijk Horst de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pedicurepraktijk Horst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Pedicurepraktijk Horst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Rechtstreeks declareren gaat via beveiligde programma’s.
Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Pedicurepraktijk Horst van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kommen we er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Pedicurepraktijk Horst
Van Douverenstraat 7
5961 JH  Horst
nbasten@hotmail.com

Van Natalie Basten